Služby technického dozoru

- předprojektová příprava

- obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních a dotčených orgánů

- oceňování stavebních prací

- oceňování nemovitostí

- příprava dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby

- projektové řízení stavby

- odborný Technický dozor stavby

- koordinace BOZP na stavbě dle zákona 309/2006 Sb.

Práce v terénu a na stavbě

- pořádání pravidelných kontrolních dní stavby

- kontrola provedení prací a dodávek

- kontrola technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací 

- kontrola dodaných a použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací 

- kontrola plnění harmonogramu stavby

- kontrola čerpání rozpočtu stavby 

- soupisy vad a nedodělků stavby

- reklamační řízení skrytých vad